Trường Cao Đẳng Quốc Tế LILAMA2

Dự án: Trường Cao Đẳng Quốc Tế LILAMA2
Hạng mục: Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), Hệ thống camera giám sát, Hệ thống kiểm soát ra vào, Hệ thống điều khiển chiếu sáng, Hệ thống điện, Hệ thống nước, Hệ thống báo cháy.
Hoàn thành: Năm 2016