Nhà máy Coca-Cola Phnom Penh

Dự án: Nhà máy Coca-Cola Phnom Penh
Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Hạng mục: Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS).