Nhà máy Amway

Dự án: Nhà máy Amway
Địa điểm: khu công nghiệp VSIP II, Tân Uyên, Bình Dương
Hạng mục: Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS).